OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.
„PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH MURU KLASZTORNEGO W IMBRAMOWICACH”

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Trzyciąż  zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich muru klasztornego w Imbramowicach.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach,  z siedzibą 32-353 Trzyciąż, Imbramowice 105.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami opisane są SIWZ.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH MURU KLASZTORNEGO W IMBRAMOWICACH”

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Trzyciąż  zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich muru klasztornego w Imbramowicach (edycja II)

 Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach,  z siedzibą 32-353 Trzyciąż, Imbramowice 105.

 Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami opisane są SIWZ.