Pan Jezus Cierpiący

obraz Pana Jezusa Cierpiącego
Modlitwa do Pana Jezusa Cierpiącego
Imbramowickiego
(do prywatnego odmawiania)

O, najukochańszy mój Jezu, ubiczowany dla mnie,
poraniony cierniami, okrwawiony i umęczony,
błagam Cię pokornie, wysłuchaj mojej prośby…,
którą przed Twym wizerunkiem Ci polecam.
Szczególnie przez Ranę Twego Boku okaż mi Jezu miłosierdzie,
abym Cię mógł/a jeszcze więcej wielbić i kochać
oraz dziękować Ci przez wszystkie dni życia mego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 

Modlitwa do Rany Boku Chrystusowego
(do prywatnego odmawiania)

Panie Jezu, Boski Zbawicielu,
któryś nas grzesznych ludzi krwią swoją odkupił,
dziękujemy Ci za najdroższą Ranę Boku Twego,
przez którą dałeś, z miłości ku nam, zranić Serce swoje.
Niech będzie pozdrowiona i błogosławiona Rana Boku Twego,
z której wypłynęła krew i woda na obmycie nas z grzechów.
Panie Jezu cierpiący, przez Ranę Boku Twego udziel nam łaski,
o którą Cię z ufnością błagamy.
Dopomóż nam, abyśmy w życiu naszym na pierwszym miejscu
stawiali miłość ku Tobie a nie troskę o rzeczy doczesne.
Niech przed śmiercią będziemy zaopatrzeni Świętymi Sakramentami,
abyśmy szczęśliwie przeszli do wieczności,
gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Najświętsza Rano Serca Cierpiącego Zbawiciela

Rano Miłości
Niewyczerpany Zdroju Miłosierdzia dla nas
Pozdrawiam Cię
Uwielbiam Cię
Kocham Cię.

Oczyść mnie z moich nieprawości i grzechów
Wskaż mi drogę mojego zbawienia
Pociągnij mnie do Cierpiącego Zbawiciela
Abym mógł cieszyć się wiarą nadzieją i miłością
By Jezus stał się dla mnie jedyną drogą, prawdą i życiem
By moje zranione serce zjednoczyło się w jedno
Z Miłosiernym Sercem Jezusa
W czasie obecnym i przyszłym
I przez całą wieczność. Amen.

Ks. Mariusz Bernyś

Niepokalana

Niepokalana

 

Bądź pozdrowiona Dziewico tryumfująca,
z przejrzenia Ducha Świętego
niedotkniona grzechem pierwszych rodziców!
 
Św. O. Norbert, XII w.
 
 
 Niepokalana w gwiazd gronie
Pięknością Stwórcę zachwyca
Jak w lilii kielichu – w swym łonie
Zbawcę nam daje Dziewica
 
Gdy poprzez wieki nieznana
Wzniosłością swą niepojęta
Zabłysła Niepokalana
W sercu Świętego Norberta
 
Z największych Tajemnic Mu dana
Dziedzictwem zakonu się staje
O dzięki Niepokalana
Za Premonstratu wybranie.
 
s. Teresa S. Krawczyk O.Praem.

Św. O. Norbert

Żył cały pochłonięty
Sakramentem Miłości
Jezus w Hostii zamknięty
Źródłem Jego świętości

Niepokalaną czcił
Kochał jakże serdecznie
Jej Tajemnicą żył
Niepojętą odwiecznie

Zbawieniem dusz przejęty
Kościół miłował szczerze
Nasz Ojciec Norbert – Święty
Wzór w miłości i wierze

s. Teresa S. Krawczyk O.Praem.

 

Litania do Św. Ojca Norberta

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże,                                    zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu, świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo,                                          módl się za nami
Patronko Zakonu Premonstrateńskiego,          

Święty Ojcze Norbercie                               módl się za nami
Wzorze prawdziwej pokuty
Głosicielu Słowa Bożego
Mężu modlitwy
Obrońco prawdy Bożej
Pogromco szatanów
Cudotwórco wielki
Wzorze doskonałości
Nauczycielu cnót zakonnych
Gorliwy czcicielu i obrońco Eucharystii
Filarze wolności Kościoła św.
Dobry pasterzu
Opiekunie sierot
Ojcze i opiekunie Zakonu Twego
Naśladowco Chrystusa

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie

Od przestąpienia przykazań Twoich                wybaw nas Panie
Od niewierności ślubom złożonym
Od pokus szatańskich
Od pychy i smutku
Od zaślepienia własnej miłości
Od uporu własnego rozumu
Od ducha oziębłości
Od względów ludzkich
Od marnowania łask Twoich
Od nagłej i niespodziewanej śmierci

Przez zasługi i przyczynę św. Ojca Norberta

My grzeszni Ciebie Bożeprosimy                     wysłuchaj nas Panie

Abyś serca gorliwością o chwałę Twoją i zbawienie dusz ożywić raczył
Abyś nam ducha pokuty i pragnienie postępu doskonałości dać raczył
Abyś w nas wiarę, nadzieję i miłość pomnażać raczył
Abyś do zachowania ślubów pomocy udzielić nam raczył
Abyś Kościół Twój św. rządzić i zachować raczył
Abyś Zakon Premonstrateński rozkrzewić i duchem pierwotnym ożywić raczył
Abyś umiłowanie krzyża, Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej Dziewicy pomnożyć w nas raczył
Abyś zgromadzenie nasze opieką otoczyć i łaską Twoją rządzić raczył
Abyś w życiu i przy śmierci miłościwym Ojcem nam być raczył

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Kyrie eleison, Chryste eleison…

Módl się za nami Św. Ojcze Norbercie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Wzbudź Panie, prosimy, w Kościele Twoim ducha, w jakim Ci służył Św. O. Norbert, biskup Twój i wyznawca, abyśmy nim napełnieni uczyli się miłować co On miłował, a uczynkiem wypełniać, czego On nauczał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

Pieśń do św. Norberta

1. Wspaniały Książę Premonstratu,
Ojcze i Wodzu białych rzesz.
Sługo Boskiego Majestatu,
łaskę i radość światu ślesz

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam,
wiary pochodnio w mrokach świeć
ufność gasnącą ożyw w nas
miłość najczystszą w sercach wznieć.

2. Zanim pojąłeś Słowa Mistrza,
błądziłeś tak, jak każdy z nas,
aż Jego miłość bezgraniczna
zjednała nawrócenia czas.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

3. Pan wezwał Ciebie z wielką mocą,
On sam podźwignął duszę twą,
chociaż szlachetną, ale słabą,
wiary uczynił pochodnią.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

4. Stałeś się dzielnym pokutnikiem,
mężem modlitwy, łowcą dusz,
Bożych Tajemnic powiernikiem,
wiary ostoją pośród burz.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

5. Sakrament Ciała i Krwi Pana
cudownym słońcem twoich dni,
w Jego promieniach rozkwitała
dusza twa, pięknem świętości.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

6. Byłeś płomiennym apostołem,
broniłeś Prawdy godnej czci,
którą wielbiłeś kornym czołem, 
że w małej Hostii Bóg się skrył.

Refr.:       Ojcze Norbercie witaj nam…

7. Maryja darzy cię wybraniem,
jawi największą z Tajemnic,
że Nieskalanym jest Poczęciem
darem miłości bez granic.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

7. Niepokalana, w swej czułości
zdobi cię szatą, której biel
symbolem Jej nieskalaności,
a tyś swe serce oddał Jej.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

8. Dla Niej zdobywasz dusz zastępy,
tak nowy zakon rodzi się,
co czci przez wieki białą szatą
Niepokalane Poczęcie.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

9. W otwartym Boku Zbawiciela
wielbisz początek Kościoła,
co w Sakramentach wciąż rozdziela
łaskę zbawienia dokoła

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

10. Ucz nas miłować Kościół święty,
jak Ty obrońcą Jego być,
bo z Boku Pana On poczęty,
z Jego ostatniej kropli Krwi

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…